2013/09/25

ثوابًا کثیرا

Posted in کوتلاسِ پیامبر فرمود, آه مابل !!!! tagged در 6:47 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

جواب سلام به درک
جواب «بیا» واجب است.

Advertisements

2013/09/21

زندگی درس هایش را فرو می کند

Posted in نصایحِ یک پیامبرِ آگاه, کوتلاسِ پیامبر فرمود در 10:12 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

آدم ها عوض نمی شوند.

تغییر می کنند..

اما عوض؟ نمی شوند.