2012/07/19

درس هایی برای زندگی

Posted in نصایحِ یک پیامبرِ آگاه, کوتلاسِ پیامبر فرمود در 9:40 ق.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

با انصـــــــــــــاف باشید و آگاه که خراب کردن یک رابطه فعالیتی دو نفره است. با تشکر.

Advertisements

2012/07/03

Trapped in a Vicious Circle

Posted in ای ایران ‌ای مرز پر گه عر, بازنگری در مسائل اونم از بیخ در 9:44 ق.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

نابرده گنج، رنج میسر همی‌شود .