2014/01/26

تو

Posted in آه مابل !!!! در 1:05 ق.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

کلمات که تمام می شوند

تو آغاز می شوی.

2014/01/14

» … » ها

Posted in آه مابل !!!! در 12:40 ق.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

برف بودم کاش
و لذت آب شدن روی گونه هایت …

2013/12/18

بایگوش

Posted in آه مابل !!!! در 12:38 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

«بیا» که خیلی کوتاه است

کجای واژه حواست پرت می شود؟

2013/11/04

Remote Control Syndrome

Posted in نصایحِ یک پیامبرِ آگاه, جامعه شناسی‌ با عینک دودی, عاشقانه در 12:02 ق.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

باتری رابطه هایتان که ضعیف شد دکمه ها را محکم تر فشار ندهید که ..
باتری ها را عوض کنید.

2013/10/13

مولوی گون

Posted in آیاتی چند, جامعه شناسی‌ با عینک دودی tagged در 9:45 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

من دیوانه و تو مست بار سفری باید بست
صد بار مرا گفتند گیرم قدحی بر دست
در شهر یکی کس را هشیار نمیبینم
کین خانه بُوَد ویران از شالوده و از پابست

2013/10/06

Wanna sleep till I can sleep no more and then make myself sleepy all over again

Posted in آه مابل !!!! در 9:43 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

عاشقانه‌ترین شعرها برای نشنیدن معشوق است.

2013/10/05

اما برای منِ …

Posted in آه مابل !!!! tagged در 11:18 ق.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

من می دانم، خیام می داند، آن تقویم بی پدر و مادر هم می داند که

فقط با آمدن تو اسفند تمام می شود.

2013/09/25

ثوابًا کثیرا

Posted in کوتلاسِ پیامبر فرمود, آه مابل !!!! tagged در 6:47 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

جواب سلام به درک
جواب «بیا» واجب است.

2013/09/21

زندگی درس هایش را فرو می کند

Posted in نصایحِ یک پیامبرِ آگاه, کوتلاسِ پیامبر فرمود در 10:12 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

آدم ها عوض نمی شوند.

تغییر می کنند..

اما عوض؟ نمی شوند.

2013/08/20

You were the first, u still are

Posted in کوتلاسِ پیامبر فرمود, آه مابل !!!! در 11:08 ب.ظ. توسط کوتلاس ِ پیامبر

زندگی شاید دانستن فرق بین «برگرد» با «برگرد» باشد.

صفحهٔ پسین